Матеріали інтернет-конференції - 2011

Мультикультуралізм як особлива соціально-культурна політика західного суспільства має значний вплив на формування системи цінностей сучасного соціуму. В рамках цієї політичної доктрини формуються ключові поняття соціальної філософії, права, правової деонтології, які визначають ціннісні пріоритети локальних суспільств і світової спільноти. Доктрина мультикультуралізму перетворилась за останні чверть століття на підґрунтя для оціночних суджень щодо визначення дій урядів, ситуацій в країнах і регіонах, створення політичних рейтингів держав. Дослідження мультикультуралізму набуло особливої актуальності, оскільки це дає змогу осягнути критерії оцінок соціальних, політичних і правових явищ сучасного суспільства.

Детальніше...

Актуальність визначення антропологічного ідеалу майбутнього – річ настільки очевидна, що, мабуть, не потребує фактичних доказів. Справді, на що ще може бути спрямована гуманітаристика і, зокрема філософія як світоглядне знання, як не на виявлення (у пасивній позиції) чи моделювання (в активній) ідеального і/або типового зразка людини своєї доби? Все ж спробуємо внести свій, культурологічний, вклад в обґрунтування даної проблеми, апелюючи до семантичного аналізу сучасного стану розвитку культури та картини світу культурного суб’єкта. Останній притаманна крайня невпорядкованість, яка нагадує про міфологічні архетипи первісного хаосу, зненацька реанімованого після позірно «благополучного» і доволі тривалого періоду панування раціонального космосу. Постмодерний плюралізм, виражений у проекті мультикультуралізму, що протягом кінця ХХ століття оптимістично сприймався як позитивна альтернатива глобалізму і модерну, нині постулює вичерпаність свого онтологічного потенціалу. Кінець постмодернізму, який вже був симптомом девальвації та ціннісної дезорієнтації суб’єкта, тільки поглиблює стан екзистенційної розгубленості.

Детальніше...

ЗМІ представляють четверту владу в політичній системі чия сила зросла разом з розвитком приватних медійних компаній, особливо телебачення та радіо, які змогли створити монополію над національним інформаційним простором. Проте на сьогоднішній день найбільшою монополією над ЗМІ отримав Інтернет. Саме завдяки використання Інтернет мережі, Інтернет реклами можна застосувати різні маніпулятивні технології впливу на виборців. Нашою метою є аналіз політичного впливу румунського політичного лідера Т.Бесєску використовуючи Інтернет мережу.

Якщо розглядати комунікативно-інформаційний вимір лідерства Т.Бесєску, то варто зауважити що румунський лідер формує довкола себе інформаційне поле сповнене комунікативними повідомленнями пропагандистського гатунку. Під контролем Т.Бесєску не знаходилися фактично жоден із ЗМІ, але багато з румунських мас-медіа надає йому медійні послуги чи співпрацюють з ним як з президентом держави..

Детальніше...

У своїй праці «Бунт мас» видатний іспанський філософ, соціолог, есеїст Хосе Ортега-і-Гассет веде мову про нову соціокультурну ситуацію, яка склалася у ХХ столітті і була підготовлена попередніми епохами. Це насамперед криза культури, звичних установлених цінностей та норм, які через низку причин втратили свою імперативність. Явище, означене ним як «бунт мас» є безпосереднім проявом якісної зміни у житті європейської спільноти.

Причиною кризи, на думку філософа є явище накопичення, «перенасичення», оскільки ХІХ століття породило ріст народонаселення. Тому відбувалась боротьба за кращі місця у суспільстві, спроба захоплення тих місць, які раніше належали тільки кваліфікованим меншинам суспільства.

Детальніше...

Головним чинником епохальних змін і зрушень в усіх сферах суспільного життя, зокрема в політичній, виступає швидкий розвиток інформаційної мережі Інтернет. Все наше життя стає підпорядкованим їй. Прорив у сфері інтерактивних ЗМІ символізує, що багато людей вподобають вигадку реальності, бо вигадка надає цілком більше можливостей самоідентифікації та створення соціальних груп. Уже сьогодні влада без новійших інформаційних технологій обходитися не може. Саме єфективна інформаційно-коммунікаційна політична конкуренція є головним фактором завоювання та збереження політичної влади. Невже Інтернет є рішенням усіх наших проблем? Тому тема дослідження є актуальною.  

Детальніше...

Постановка наукової проблеми та її значення. Ми живемо в епоху інноваційних технологій, інформація дуже швидко змінюється і оновлюється. Суспільство отримало нове означення, а саме інформаційне. Завдяки тому, що інформація стала дуже доступна і відкрита, кожна людина отримала однакову можливість користуватися нею. Ключовим моментом стало правильне застосування інформації. І звичайно, в період швидких змін постала нова проблема перед людиною, а саме концептуальне осмислення стародавньої культури та філософії. Проблеми, поставлені перед людиною тисячі років тому так і не отримали відповіді. Хто створив світ? Як з’явилась людина? Що чекає людину після смерті? Як досягнути щастя? Як людина взаємодіє зі світом? Тому необхідно по новому осмислити грецьку культуру в інформаційну епоху, бо саме з неї починається дослідження основних проблем людини.

Детальніше...

Завзятість можливої чисто життєвої, всередині себе незавершеної свідомості ми відчуваємо у музиці, і лише настільки ми сприймаємо її силу, її ціннісність і кожен новий крок її сприймаємо як перемогу <...> ми творимо музичну форму не в пустоті ціннісній і не серед інших музичних форм (музику серед музики), але в події життя, і тільки це робить її серйозною, подієво значимою, вагомою.
М. Бахтін «Естетика словесної творчості»

Після винайдення Гуттенбергом у середині 15 ст. друкарського верстату процес обміну інформацією став на нову колію, результат цього винаходу мав вагомі наслідки для усього подальшого розвитку суспільства, а як наслідок  – невід’ємною рисою сучасності є можливість тиражування певного повідомлення і поширення його в маси.

Сьогодні мас-медіа та їх роль у суспільстві – питання, що давно вийшли поза межі наукового дискурсу, а поява все більшої кількості праць є беззаперечним аргументом невичерпної потуги, яка вміщена у сучасних «нащадках гуттенбергівського верстата».

Детальніше...

В наш час стрімкого розвитку інформаційних технологій, зокрема, телебачення та Internet, гостро постає питання нового осмислення пам’яток культури та мистецтва в контексті їх поступової віртуалізації. Для того щоб “зустрітися” із самими видатними пам’ятками культури та мистецтва вже не обов’язково бачити їх на власні очі в оригіналі. Віртуальні музеї, галереї, сайти, що тематизовані як мистецтвознавчі та культурологічні, цикли телевізійних фільмів та передач майже в повній мірі дають змогу так би мовити “доторкнутись до прекрасного”.

Актуальність теми даного дослідження зумовлена, в першу чергу, необхідністю аналізу картини естетичного сприйняття культурних артефактів крізь призму сучасних засобів передачі (особливо візуальної передачі) інформації.

Детальніше...

Одним из эффективных методов расширения и глобализации образовательного пространства в современном мире является развитие системы дистанционного образования. То есть о возможности реализации образовательного процесса в условиях, когда обучающиеся удалены от учебных центров и используют для взаимодействия современные информационные и телекоммуникационные технологии. Развитие телекоммуникационных сетей и снижение стоимости предоставляемых услуг создают условия, когда дистанционное образование становится не только доступной, но и весьма привлекательной формой обучения — в первую очередь, для граждан из стран с развитой ИТ-инфраструктурой. Они получают возможность повышения уровня общей и профессиональной подготовки в достаточно престижных учебных заведениях, не прекращая других видов своей деятельности.

Детальніше...

Постановка проблеми. У 1991 р. Україна задекларувала вибір демократичного шляху розвитку, який передбачає побудову відкритого суспільства, зміцнення демократичних засад політичного життя, свободу слова та незалежність засобів масової інформації. З цього часу значно зросла роль засобів масової комунікації, переосмислення роль інформації у новому демократичному суспільстві. Особливого значення ЗМК набувають під час виборчих кампаній.

Детальніше...